Yudisium Pascsarjana X
Wisuda Sarjana LX Dengan Sistem Drive Trhu
Wisuda Sarjana LX